Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /wp-content/themes/Openhouse_theme/includes/variables.php on line 114

Oferta

Składamy na Państwa ręce ofertę zarządzania nieruchomością wspólną.
Posiadamy doświadczenie w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Administrujemy nieruchomościami od czterech lat. Znajomość tematyki oraz umiejętności wykwalifikowanego zespołu pozwolą uniknąć Państwu kłopotów przy realizacji wszelkich spraw związanych z nieruchomością. Odciążamy naszych klientów od uciążliwych, lecz niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem nieruchomością spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa, w tym Ustawę o gospodarce nieruchomościami, Ustawę o własności lokali, Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane i inne.
Wszelkie działania jakie podejmujemy gwarantują, że zarządzanie będzie wykonywane rzetelnie według zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości, a przede wszystkim kierując się zasadą ochrony interesów Właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.
Posiadamy licencję zawodową zarządcy nieruchomości i ubezpieczenie OC, które gwarantują profesjonalizm i bezpieczeństwo wykonywanych usług.

W ramach umowy o administrowanie proponujemy przejęcie od Wspólnoty następujących czynności:
1. Obsługa administracyjna:

 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji Wspólnoty, przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty,
 • przygotowywanie formalno – merytoryczne umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania
 • administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców,
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości w oparciu o koszty roku poprzedniego,
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości,
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór administracyjny nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty,

2. Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
 • zapewnienie przez całą dobę obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • nadzór nad konserwacją urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu,
 • nadzór nad konserwacją wywozu nieczystości stałych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej ( domofony inne instalacje),

3. Obsługa księgowa:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, rozliczanie mediów dla właścicieli lokali w oparciu o podjęty regulamin przez Wspólnotę,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,
 • zlecanie windykacji należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, zlecanie dochodzenia na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości,

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie:

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie, wraz z usługami księgowymi i administracyjnymi ustalane jest każdorazowo w drodze negocjacji, a ostateczna cena jest uzależniona od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego nieruchomości i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.
Chcielibyśmy podkreślić, że w dotychczas zarządzanych budynkach, nasze wynagrodzenie nie jest wyższe od średniego wynagrodzenia za tego rodzaju usługi w Gdańsku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Otrzymacie Państwo od nas do wypełnienia stosowny formularz, który ułatwi Państwu przygotowanie zapytania ofertowego, a nam rzetelnej oferty.